Vedtægter

Vedtægter for ØBG Silkeborg Badminton

 

1. Navn

Afdelingens navn er Øster­Bording/Balle Gynmastikforening Silkeborg Badminton afdeling ­ kaldet ØBG Silkeborg ­ Badminton. Afdelingens hjemsted er Silkeborg Kommune. Afdelingen er medlem af ØBG Silkeborg Hovedforening. Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger via sit medlemskab af DGI ­Midtjylland. Afdelingen er medlem af DBF via medlemskab af DBF­ Midtjylland. Endvidere er afdelingen medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg via ØBG Silkeborg Hovedforening.

 

2. Formål

Afdelingens formål er gennem idrætsaktiviteter, kammeratligt samvær, andet folkeligt og kulturelt arbejde at fremme sundheden og den enkeltes lyst til medlevelse og medansvar, for derved at bidrage til et rigt og varieret fritidstilbud (fritidsliv), i.f.m. badminton, til gavn for alle aldersgrupper og borgere i Silkeborg Kommune.

 

3. Aktiviteter

Afdelingens aktivitet består af badminton.

 

4. Medlemmer

Afdelingen er åben for alle interesserede, der kan tilslutte sig foreningens formål, enten som aktive eller som passive medlemmer.

 

5. Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

 

6. Udelukkelse

Et medlem kan idømmes karantæne for kortere eller længere tid eller ­ i særlige tilfælde udelukkes af afdelingen

· ved at undlade at betale kontingent inden 1 måned. efter forfaldsdagen – udelukkes vedkommende automatisk

· ved i omtale eller handling at skade afdelingens interesser og anseelse

· afgørelsen træffes i hvert enkelt tilfælde af afdelingens bestyrelse.

Den udelukkede har ret til at få udelukkelsen optaget som punkt på førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende har ret til at være til stede og tale.

 

7. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes i det første kvartal hvert år.

Generalforsamlingen bekendtgøres i Hovedforeningens medlemsblad og/eller ved annoncering i pressen og/eller på foreningens hjemmeside www.obg.dk.

Generalforsamlingen indkaldes med 4 ugers varsel. Kun medlemmer som er fremmødte på generalforsamlingen, kan afgive stemme samt foreslås og vælges til bestyrelsen. Et medlem, som er forhindret i at møde frem på generalforsamlingen, kan foreslås og vælges, hvis der foreligger skriftligt tilsagn herom fra vedkommende.

Afstemningen foregår ved håndsoprækning, dog skal der foretages skriftlig afstemning, når en af de fremmødte anmoder herom. Alle afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ethvert medlem har adgang og taleret på generalforsamlingen.

Stemmeret og valgbarhed har aktive medlemmer ved det fyldte 14 år, eller forældre til aktive medlemmer.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Beretning fra bestyrelsen/formanden
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingent
 4. Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år.
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
 6. Valg
  1. formand
  2. bestyrelsesmedlemmer; der vælges mindst 2 og max 4 medlemmer hvert år for to års periode (således der er i alt 4 – 8 medlemmer, inkl. formand, til enhver tid)
  3. suppleant (minimum 1 og maksimum 3 – hvor af helst en fra ungdomsafdelingen)
  4. revisor evt. revisor suppleant
 7. 7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted når mindst 25 aktive medlemmer skriftlig anmoder herom. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter anmodningen er bekendtgjort overfor for formanden.

8. Afdelingens ledelse

Afdelingen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og op til 8 medlemmer inklusiv Formand.

Bestyrelsens ansvar, ­beføjelser og ­opgaver skal være beskrevet i afdelingens håndbog.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter valget.

Til bestyrelsen vælges en suppleant. Hvis en suppleant indtræder i bestyrelsen sidder vedkommende som bestyrelsesmedlem til førstkommende generalforsamling. Det samme gælder for revisorsuppleant.

 

9. Relationer til ØBG Silkeborg Hovedforeningen

Formanden eller dennes substitut i bestyrelsen repræsenterer ØBG­ Silkeborg Badminton i ØBG­ Silkeborg Hovedforenings bestyrelse.

Hvis formanden for ØBG ­Silkeborg Badminton vælges som formand for ØBG ­Silkeborg Hovedforenings indkaldes ekstraordinær generalforsamling og vælges en ny formand.

Til deltagelse i ØBG­ Silkeborg Hovedforenings repræsentantskabsmøde udpeger bestyrelsen minimum 3 og maksimum 5 repræsentanter.

ØBG­ Silkeborg Badminton betaler det fastlagte og af bestyrelsen godkendte årlige kontingent til ØBG­Silkeborg Hovedforenings.

Aktiviteter og opgaver i ØBG ­Silkeborg Hovedforenings regi uddelegeres og tilbagerapporteres via afdelingens formand eller dennes substitut.

 

10. Økonomi, regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Regnskabet føres af afdelingens kasserer eller regnskabsfører udpeget af bestyrelsen.

Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis. Der vælges revisorsuppleant.

 

11. Tegningsregler og hæftelse

Afdelingen tegnes udadtil ved formand og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i afdelingen.

Prokura kan gives til kassereren eller regnskabsføreren af formanden og et bestyrelsesmedlem.

Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke afdelingens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

 

12. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen, hvoraf ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra de generalforsamlinger de vedtages på.

 

13. Afdelingens opløsning

Opløsning af afdelingen kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger i afdelingen, hvoraf den ene skal være ordinær. Generalforsamlingerne skal finde sted med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. Ved endelig afgørelse om opløsning træffes endvidere beslutning om anvendelse af afdelingens eventuelle formue til almennyttige, idrætslige formål i Silkeborg Kommune.

 

Seneste ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 9. april 2019